Kategoriler
Belediye Meclisi

Meclis Toplantısı

Başkan  : Sayın meclis üyeleri 5393 sayılı yasanın 20. maddesine istinaden  Belediye Meclisi 27.04.2018 gün ve 729 sayılı gündem  maddelerini  görüşmek üzere  toplanıldı, salt çoğunluğun mevcut olduğu görüldüğünden toplantıyı açıyorum. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği kararlarda maddi hata bulunup bulunmadığı incelenmiştir.

Başkan:Gündemin birinci maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi gereğince 2017 Yılı Kesin Hesapları

27.04.2018 tarih ve 89 Sayılı Encümen Kararı ile görüşülüp karara bağlanan 2017 yılı kesin hesabı Plan ve bütçe komisyonunca

incelenerek;

a)Yılı gelir kesin hesabı

Ekonomik Kod 1.Düzey EKONOMİK KOD ADI TUTARI
1 Vergi Gelirleri 2.277.349,54
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.998.174,19
4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.000,00
5 Diğer Gelirler 13.538.021,55
6 Sermaye Gelirleri 123.961,66
7 Red ve İadeler -13.409.11
Toplam                  18.925.097,83

b)Yılı gider kesin hesabını

Fonksiyon Kodo FONKSİYON ADI TUTARI
01 Personel Giderleri 2.498.933,58
02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider.       442.022,46
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 10.263.355,59
04 Faiz  Giderleri 330.974,47
05 Cari Transferler 331.045,59
06 Sermaye Giderleri 5.550.511,42
07 Sermaye Transferleri 129.904,16
09 Yedek Ödenek
TOPLAM 19.526.747,27

Belediyemiz Meclisince 2017 Yılı Kesin Hesabını, Mahalli idareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği gereği, Gider

Kesin Hesabını kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi; Gelir Kesin

Hesabını ise ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi, itibariyle toplamları üzerinden; oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

 

Muhammet Esat EYVAZ                                Cemil ERBAŞ                                                     Secaattin ARKLAN

Meclis Başkanı                                                  Katip                                                                                    Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkan:Gündemin ikinci maddesi yaya kaldırım işgallerinin yasaklanmasıdır.Belediye, mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak, kanunların verdiği yetki çerçevesinde belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermekle yükümlüdür.

Uzun süredir halkımıza rahatsızlık veren  ve Belediyemize sık sık şikayet konusu olan yaya kaldırım işgallerine son verilmesi, ilçemizde;   şehircilik bilincinin yerleştirilmesi ve  şehirde birlikte yaşanabilir  alanlar oluşturulması maksadı ile  gelişi güzel işgal edilerek halkı rahatsız edici ve çirkin bir görüntü veren  kaldırım işgallerine son verilmesi düşünülmektedir.

Daha önce uygulanan 80 cm sınırının da kaldırılarak bundan sonraki süreçte hiçbir amaçla İster trafiğe açık, ister trafiğe kapalı alan olsun hiçbir şekilde yaya yolu üzerine motorlu-motorsuz taşıtlar, işyerine gelen mallar yaya yolu üzerinde bekletilmesi, masa, sandalye, tabure sehpa vb. malzemeler çıkarılması, gölgelendirme amaçlı şemsiyeler açılması, teşhir, satış ve  reklam amaçlı veya herhangi bir nedenle ürün ve malzeme ile  kaldırımların  işgal edilmemesi;

Bu amaçla aşağıda maddeler halinde sıralanan yaya kaldırım işgallerinin  yasaklanması;

1-İster trafiğe açık, ister trafiğe kapalı alan olsun hiçbir şekilde yaya yolu üzerine teşhir, satış ve  reklam amaçlı veya herhangi bir nedenle ürün ve malzeme çıkarılmayacaktır.

2- Reklam amaçlı, tabela, flama, bayrak vb. malzemeler yaya yoluna veya yola konulmayacaktır.

3- Dondurma dolabı meşrubat dolabı, stand gibi unsurlar işyeri sınırına çekilecek kendi sınırı dışına taşmayacaktır.

4- İşyerindeki sabit vitrin veya satış standı gibi elemanların çıkıntısı işyeri sınırına çekilecektir.

5- Paspas, süpürge, çöp tenekesi, duba vs gibi malzemeler her ne amaçla olursa olsun yaya yolu veya yol üzerine konulmayacaktır.

6- Bisiklet, motosiklet, araba gibi motorlu-motorsuz taşıtlar yaya yolu üzerine konmayacaktır.

7- Herhangi bir işyerine gelen mallar yaya yolu üzerinde bekletilmeyecek, işyeri içine alınacaktır.

8- Yaya yolunda yaya geçişlerini zorlaştıran büfeler daha uygun yerlere nakledilecektir.

9- İşyeri önüne yada kaldırımın herhangi bir kısmına veya yol üzerine masa, sandalye, tabure sehpa vb. malzemeler çıkarılmayacak, gölgelendirme amaçlı şemsiyeler kullanılmayacaktır.

10-Geri dönüşüme gidecek olan karton, kağıt, plastik vb malzemeler yaya yoluna gelişigüzel  bırakılmayacaktır, yada torbalanacaktır.

11- Varsa; kaldırım üzerinde yaya yolunu engelleyen diğer kamu kurum ve kuruluşların trafo, pano, kutu vb. unsurların daha uygun yere alınması için söz konusu kurum ve kuruluşlara tebligatı sağlanacaktır.

12-  İşyeri önünde yapılan sundurmalara herhangi bir ürün ve eşya asılmayacaktır.

13-  Yukarıda bahsedilen konular ancak özel günlerde (Bayramlarda ve Ramazan ayında gibi) ve belediyenin izni alınarak müsaadesi sağlanacaktır.

14- Tüm bu alınan kararlara riayet etmeyenler hakkında, Belediye Kanunu, Kabahatler Kanunu ve diğer gerekli her türlü yasal işlemin  uygulanmasına,

Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Muhammet Esat EYVAZ                                                Cemil ERBAŞ                                     Secaattin ARKLAN

Meclis Başkanı                                                                  Katip                                                     Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkan:Gündemin üçüncü maddesi Kapalı Halı Saha maç ücreti ve Terminal Çorum çıkış ücretinin belirlenmesi konusudur.

 

Başkanlığımızca yapılarak halkımız ve spor severlerin hizmetine açılan Kapalı Halı Saha maç ücreti ile yolcu taşıma ücretlerindeki değişiklikl nedeni ile terminal Çorum çıkış ücretinin aşağıda olduğu şekilde yeniden;

 

Kapalı Halı Saha 1 Saatlik Maç Ücreti………………………………………80,00 Tl

 

Terminal Çorum çıkış ücreti………………………………………………………9,00 Tl

 

olarak belirlenmesi meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

Muhammmet Esat EYVAZ                          Cemil ERBAŞ                                   Secaattin ARKLAN

Meclis Başkanı                                              Katip                                      Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkan:Gündemin dörtdüncü maddesi 209 ada 16 nolu parselin bağışının kabulüdür.

 

İlçemiz Yıldızhan mahallesi tapu kütüğünde Bünyamin Kaplan adına kayıtlı 209 ada 16 nolu 162,35 m2 parseli yapılacak olan bitişiğindeki binanın otoparkı olmak şartı ile Alaca Belediye Başkanlığına bağışlama isteği 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. ve 18. maddenin ( g ) bendi gereği meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Başkan,görüşülecek başka bir husus bulunmadığını, bir sonraki  Haziran ayı meclis toplantısının 07.06.2018 günü saat 16.00  da yapılacağını belirterek toplantıya son vermiştir.

 

 

 

Muhammet Esat EYVAZ                                         Cemil ERBAŞ                                   Secaattin ARKLAN

Meclis Başkanı                                                          Katip                                      Katip

Kategoriler
Belediye Meclisi

Mimari Estetik Komisyonu

Konu:Mimari Estetik Komisyonu

Karar ta:14.07.2016

Karar no:21

 

 

 

Başkan: Sayın Meclis üyeleri; Alaca Belediyesi yetki ve görev sınırları içerisinde 2863 sayılı kanun kapsamı dışında kalan yerlerde estetiğe, tarihi ve doğal değerlere uygun ilke kararları geliştirmek; bu bağlamda Alaca Belediye sınırları içerisinde yerleşik ve yerleşime yeni açılacak alanlardaki meydan, bulvar, cadde ve anayollara cephesi bulunan yapıların şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinin, katılım ve sentezi ile yaratıcı ve estetik çözümlere dönük bina cepheleri ile örnek kent mekânları ve kentsel tasarım projeleri elde etmek için görüş bildirmek üzere oluşturulan Mimari Estetik Komisyonunun oluşturulması ve çalışma kurallarını belirlenmesi gerektiğinden,

3194 sayılı yasanın 1, 21 ve 40 ncı maddeleri  ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi esaslarına dayanılarak hazırlanan  ALACA BELEDİYESİ MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ’nin kabulünü oylarınıza sunuyorumTeklif oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

 

Başkan:Gündemde  görüşülecek başka madde bulunmadığından bir sonraki  Eylül ayı meclis toplantısının 08.09.2016 günü saat 16.00  da yapılması belirlenerek toplantı sona erdirildi.

 

 

 

 

Muhammet Esat EYVAZ                           Cemil ERBAŞ                                             Dursun KAYA

Meclis Başkanı                                            Katip                                                             Katip

Kategoriler
Belediye Meclisi

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Karar ta:06.04.2017

Karar no:14

Konu: Tarıma Dayalı İhtisas Organize   Sanayi  Bölgesi

 

Başkan: Sayın meclis üyelerimiz. İlçemiz sınırları içerisinde Tarıma Dayalı İhtisas Organize   Sanayi  Bölgesi kurulması planlanmaktadır.

 

İlçemiz sınırları içerisinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi

Bölgesi  içerisinde Alaca Belediyesi olarak;

  • Kurulacak Bölgede Alaca Belediyesi olarak ortaklık veya girişimcilik ile her türlü resmi talep, izin ve taahhüt işlemleri için Belediye Başkanına yetki verilmesi,
  • Kurulacak Bölgede Alaca Belediyesi olarak ortaklık payı belirlenen kısımda tarafımıza düşen arazi edinimi, mera ot geliri ve buna benzer ödemelerde alınacak veya işletim hakkı oranında ödeme yapmak,
  • Alan içerisinde Belediyeye alan tahsisi için talepte bulunabilmek, işletme kurmak veya ortak işletme açabilmek,
  • OSB alanında belediye iş makineleri ile altyapı için yardım etmek, alan düzeltmek için katkı sağlamak,
  • Belediye olarak anılan alanda her türlü devlet, özel sektör katkısı, Ajans Katkısı veya Muafiyet konusunda girişimlerde bulunmak, dosya hazırlamak proje yapmak/ yaptırmak üzere talepte bulunmak veya hizmet alımı karşılığında yaptırmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesini teklif ediyor ve oylarınıza sunuyorum. Teklif meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

 

Muhammet Esat EYVAZ                    Cemil ERBAŞ                                 Dursun KAYA

Meclis Başkanı                                    Katip                                                  Katip

 

Konu: Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Karar Ta:04.05.2017

Karar no:21

 

 

 

Başkan:Sayın meclis üyeleri ilçemizde kurulması planlanan TDİOSB ‘ ne müteşebbis heyeti olarak ortaklık payımızın belirlenmesini görüşlerinize sunuyorum.

 

Yapılan müzakereler sonucunda;Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama yönetmeliği gereğince; hayvancılık ve buna buna dayalı sanayinin desteklenmesi,

geliştirilmesi amacı ile İlçemizde kurulması  planlanan (TDİOSB )Tarıma Dayalı İhtisas Organize Bölgesi müteşebbis heyeti içerisinde %33 (yüzde otuzüç) oranında hissedar olunması meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

Muhammet Esat EYVAZ               Secaattin ARKLAN                        Dursun KAYA

Meclis Başkanı                                           Katip                                                  Katip

 

 

Muhammet Esat EYVAZ               Secaattin ARKLAN                        Dursun KAYA

Meclis Başkanı                                           Katip                                                  Katip

 

 

Konu:TDİOSB

Karar ta:01.06.2017

Karar no:25

Başkan:Gündemin ikinci maddesi TDİOSB’de İçme ve kullanma suyu ile oluşacak atık suyun ve diğer atıkların bertaraf edilmesi ve ayrıca bölgede enerji ihtiyacı için kurulacak trafo ve tesis masraflarının Belediyemizce karşılanması hususunu görüşmeye açıyorum.

ilçemizde kurulması planlanan ve müteşebbis heyeti olarak ortak  bulunduğumuz  Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde İçme ve kullanma suyu ile TDİOSB’de oluşacak atık suyun ve diğer atıkların bertaraf edilmesi ve ayrıca bölgede enerji ihtiyacını karşılamak üzere kurulacak trafo ve tesis masraflarının Belediye Başkanlığımızca karşılanması hususu meclisimizce görüşüldü.

Yapılan müzakereler sonucunda;Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama yönetmeliği gereğince; İlçemizde hayvancılık ve buna dayalı sanayinin desteklenmesi,ekonomik ve ticaretin geliştirilmesi amacı ile İlçemizde kurulması  planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Bölgesinde İçme ve kullanma suyu ile TDİOSB’de oluşacak atık suyun ve diğer atıkların bertarafının Belediye Başkanlığımızca karşılanması,

Yine bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak üzere kurulacak trafo ve tesis masraflarının Belediye Başkanlığımızca karşılanması meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

Başkan,gündem maddelerinin tamamlandığını ve Temmuz ayı meclis toplantısının 06.07.2017 günü saat 16.00  da yapılacağını belirterek  toplantıya son vermiştir.

 

Muhammet Esat EYVAZ                           Cemil ERBAŞ                                 Dursun KAYA

Meclis Başkanı                                                       Katip                                                  Katip

 

 

Kategoriler
Belediye Meclisi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ORTAK PROJE KARARI

Konu:Ortak Proje

Karar ta:01.02.2018

Kararno:8

 

Başkan:Gündemin ikinci maddesi Hitit Üniversitesi ile ortak proje yapılmasıdır. İlçemizde Belediyemizin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda ortaya çıkabilecek problemlerin bilimsel yaklaşımlarla çözümü, Sosyal- Kültürel hayatın geliştirilmesi, hemşerilerimizin hayat standartlarının iyileştirilmesi ve benzeri amaçlarla Belediyemiz ile Hitit Üniversitesi arasında bilimsel işbirliği yapılmasını teklif ediyor ve  teklifi oya sunuyorum.

 

Yapılan işaretli oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden, “ALACA’YI DÜŞÜNÜYORUM” isimli çalışma başlatılması için, Belediyemiz ile Hitit Üniversitesi arasında bilimsel işbirliği yapılması, Belediyemizin sorumluluk alanlarına giren sektör ve konularda Araştırma Projeleri,Doktora ve Yüksek lisans Tezleri,Tezsiz Yüksek Lisans Projeleri, Bitirme ve Seminer ödevlerinin projelendirilmesi kapsamında yürütülecek bilimsel işbirliğine dönük çalışmalar gerçekleştirilebilmesi için işbirliği çerçeve protokolü yapılması, protokol kapsamında gerekli çalışmaları yapmak, bununla ilgili her türlü iş ve işlemler için evrakları imzalamaya, Belediye Başkanının yetkili kılınması, Meclisçe OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.

Başkan:Görüşülecek başka bir husus bulunmadığını, bir sonraki  Mart ayı meclis toplantısının 01.03.2018 günü saat 16.00  da yapılacağını belirterek toplantıya son vermiştir.

 

 

 

 

Muhammet Esat EYVAZ                         Ramazan GÜZEL                                  Dursun KAYA

Meclis Başkanı                                               Katip                                                  Katip

Kategoriler
Belediye Meclisi

Kardeş Şehir

Konu:Kardeş Şehir

Karar ta:01.06.2017

Karar no:24

 

Başkan:Sayın meclis üyeleri Gündemin birinci maddesi Çarşamba Belediye Başkanlığı ile kardeş şehir olunması konusudur.  

Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesi, kamu duyarlılığının artırılması konularında Belediyelerin imkânları ve tabii oldukları mevzuat çerçevesinde iş birliği ile hizmet üretilmesi konusunda Samsun İline bağlı Çarşamba Belediye Başkanlığı ile  kardeş belediye olunması konusu görüşüldü ve ;

Yapılan müzakere sonunda; Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesi ve kamu duyarlılığının artırılması konularında Belediyelerin imkânları ve tabii oldukları mevzuat çerçevesinde iş birliği ile hizmet üretilmesi konusunda  Belediyemiz ile   Çarşamba Belediye Başkanlığı ile  Kardeş Belediye ilişkisi kurulması  5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin (p) fıkrası  gereğince  meclisimizce  oy birliğiyle kabul edildi.

 

Muhammet Esat EYVAZ                                Cemil ERBAŞ                                      Dursun KAYA

Meclis Başkanı                                                          Katip                                                   Katip