Alaca - Alaca’yı Düşünüyorum – Başvuru Klavuzu ve Şartları

BAŞVURU ŞARTLARI
1. Bu projeye başvurmak için;
1.1. Hitit Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim elemanı olmak;

1.2. Bir kamu kurumunda/kuruluşunda, sivil toplum kuruluşunda ya da özel sektörde çalışıyor olma durumunda Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu’nda tam zamanlı olarak çalışan bir öğretim elemanı ile eş-yürütücü olmak.

1.3. Yüksek Lisans ve Doktora Tezi, Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Bitirme ve Seminer Ödevi hazırlayan ve bu çalışmaları projelendirmek isteyen Hitit Üniversitesi öğrencileri bu projelerini danışman/sorumlu hocaları aracılığı ile yapacaklardır. Bu gibi akademik araştırmalarda öğrenci Baş-Araştırmacı olarak kabul edilecektir

2. TEZ/ARAŞTIRMA PROJELERİ KONULARI
2.1. Tez veya Araştırma Proje konularının Belediyenin görev, sorumluluk ve faaliyet alanlarının içerisinde olması gerekmektedir. Bu bağlamda;

2.2. Belediyece yürütülen hizmetler sırasında etkinliği-verimliliği ve kaliteyi arttıran, uygulanabilir projeler ile yenilikçi, özgün, yaşam kalitesini yükselten, kentin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına, geliştirilmesine ve sahiplenilmesine katkı sağlayan mahiyette projelere öncelik verilecektir.

3. BAŞVURUNUN DUYURULMASI

Birinci Proje Dönemi, Kasım-Aralık ve İkinci Proje Dönemi, Haziran-Temmuz aylarında Alaca Belediyesi’nin ve Hitit Üniversitesi’nin web sitelerinden duyurulacaktır. Gerekli görülmesi durumunda, taraflarca başka tarih aralıkları da belirlenebilir.

4. BAŞVURU BELGELERİNİN TEMİNİ

Başvuru belgeleri Alaca Belediyesi’nin ve Hitit Üniversitesi’nin web sitelerinden temin edilebilecektir.
5. BAŞVURU SÜRELERİ VE YERİ

5.1. Araştırma Projeleri başvuruları Aralık-Şubat (Birinci Proje Dönemi) ve Temmuz-Eylül (İkinci Proje Dönemi) tarihleri arasında yapılır. Gerekli görülmesi durumunda, taraflarca başka tarih aralıkları da belirlenebilir.

5.2. Araştırma Projeleri Başvuruları, proje yürütücüsü/yürütücüleri ve araştırmacıları tarafından imzalanarak, Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü’ne teslim edilir.

5.3. Doktora ve yüksek lisans tezleri ile tezsiz yüksek lisans projelerinin başvuruları; tez/proje danışmanı olan Yürütücü ile Baş-Araştırmacı tarafından müşterek olarak imzalandıktan sonra ilgili Enstitülere verilir. Enstitüler aracılığı ile Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü’ne teslim edilir.

5.4. Lisans bitirme tezleri ve seminer ödevleri başvuruları; yürütücü olan sorumlu öğretim elemanları ve Baş-Araştırmacı tarafından müşterek olarak imzalandıktan sonra ilgili fakültelere/yüksekokullara/meslek yüksekokullarına verilir. Fakülteler/yüksekokullar/meslek yüksekokulları aracılığı ile Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü’ne teslim edilir.

6. BAŞVURU EVRAKLARI

Başvuru sırasında bilgisayar ortamında doldurularak ilgili birimlere eksiksiz olarak teslim edilecek belgeler aşağıda sıralanmıştır:

6.1. Akademik Araştırma Projesi Öneri Formu (Ek 1, 3 sayfa)
6.2. Araştırma Projesi Bütçesi Formu (Ek 2) 
6.3. Akademik Araştırma Projesi Çalışma Programı Formu (Ek 3). 
6.4. İlgili birim yazısı
6.4.1. Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Bildirim Yazısı -ilgili enstitü tarafından doldurulacaktır-.
6.4.2. Bitirme Projesi/Seminer Ödevi Bildirim Yazısı ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul tarafından doldurulacaktır.
6.4.3. Araştırma Projeleri Bildirim Yazısı yetkili/ilgili birimler tarafından doldurulacaktır.
6.5. Mantıksal Çerçeve (Ek 4)

 

7. BAŞVURU EVRAKLARININ ALACA BELEDİYESİ’NE İLETİLMESİ
7.1. Yapılan tüm başvurular Üniversite tarafından dosyalanarak Belediyeye iletilir.
7.2. Belgelerinde eksiklik olan Yürütücülerin ve varsa Baş-Araştırmacıların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

8. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
8.1. Üniversiteler tarafından iletilmiş olan başvurular Ön Değerlendirme Kurulu tarafından yeterlilikleri ve amaca uygunlukları belirlenmek üzere değerlendirmeye tabi tutulur.

8.2. Ön Değerlendirme Kurulu, başvuru ön-değerlendirmelerini belgelerin iletilmesinden sonraki on beş gün içinde tamamlar ve Nihai Değerlendirme Kurulu’na iletir.

8.3. Nihai Değerlendirme Kurulu, yürütülmesini uygun gördüğü araştırma projelerine, 15 gün içinde karar verir ve kararını Belediye’ye iletir.

8.4. Belediye; bütçesini, önceliklerini ve seçilecek araştırma projelerinin yapılabilirliğini dikkate alarak hangi projeleri destekleyeceğine karar verir.

8.5. Belediye, hiçbir surette Seçici Kurullar tarafından önerilmeyen projeleri nihai değerlendirme kapsamına almaz.

8.6. Belediyenin destekleyeceği araştırma projeleri Belediye’nin ve Üniversite’nin web sitesinden duyurulur.

9. NİHAİ DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

9.1. Seçici Kurullarda ön değerlendirmeyi geçen, önerilen Tez/Araştırma Projeleri nihai değerlendirme yapılmak üzere Alaca Belediyesi’ne sunulur.
9.1.1. Alaca Belediyesi, Seçici Kurulca önerilen bütün projeleri bütüncül anlayışla değerlendirir ve
9.1.1.1. Alaca Belediyesi’nin bütçesi,
9.1.1.2. Sektör öncelikleri ve konuları,
9.1.1.3. Üniversitece önerilen projeler arasındaki benzerlik (tezler arasındaki ilgi ve ilişki derecesi ), tamamlanabilirlilik
v.b.hususları dikkate almak suretiyle nihai olarak kabul edilecek projeleri tespit eder. Ancak, hiçbir surette Seçici Kurullar tarafından önerilmeyen projeleri nihai değerlendirme kapsamına almaz.
9.1.2. Alaca Belediyesi tarafından nihai olarak kabul edilen projeler Belediye ve Üniversite WEB sitelerinde yayınlanır.

10. ÖDEMELER

10.1. Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, kesin olarak projesi kabul edilen Yürütücüler ve varsa Baş-Araştırmacılar ile Belediye arasında sözleşme imzalanır. Acil ödeme durumları değerlendirilir ve gerekiyorsa ödenir. Bu husustaki işlemler Belediye adına Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür.

10.2. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren Yürütücü ve varsa Baş-Araştırmacı; araştırmaları altı (6) aydan fazla sürecekse, her altı (6) ayda bir gelişmeleri ve ödeme taleplerini belirten Ara Raporu Belediyeye ulaştırmakla yükümlüdür. Ara Rapordan sonra Yürütücünün ve varsa Baş-Araştırmacının talebi halinde ve Belediyenin uygun bulması durumunda takdir edilen miktar Ara Ödeme olarak verilebilir.

10.3. Sonuç Raporundan önce Akademik Araştırma Projeleri ve doktora tezleri için Yürütücüye ve varsa Baş-Araştırmacıya en fazla iki, diğer projeler için en fazla bir Ara Ödeme verilir.

10.4. Yürütücü ve varsa Baş-Araştırmacı sözleşmeye uygun olarak araştırmalarını bitirdikten sonra çalışmanın bedelini Belediyeden sonuç raporuyla talep ederler. Daha önce kendilerine ödeme yapıldıysa bunu sonuç raporunda belirtirler. Sonuç Raporu Belediye tarafından uygun görülürse, kendilerine daha önce yapılan ödemeler toplam bedelden düşülerek, nihai ödeme yapılır.

11. ARAŞTIRMACI İLE YAPILAN SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ
11.1. Belediye, Yürütücü ve varsa Baş-Araştırmacı ile yapılan sözleşmeyi aşağıdaki durumlarda feshedebilir.
11.1.1. Ara Raporun teslim edilmemesi veya verilen Ara Raporun yeterli bulunmaması,
11.1.2. Sonuç Raporunun süresi içinde verilmemesi ya da uyarılara rağmen Sonuç Raporu’nun düzeltilmemesi,
11.1.3. Hitit Üniversitesi öğretim elemanı olan yürütücülerin görevini bırakması ya da Üniversite ile bağlarının son bulması,
11.2. Sözleşmenin feshedilmesi veya yönetmelik ve yasal gereklerin yerine getirilmeden bırakılması halinde, Yürütücü ve varsa Baş-Araştırmacı, araştırma kapsamında kullanılmak üzere alınan ödemeleri Belediyeye iade etmekle yükümlüdürler.

12. PROJENİN SONUÇLANMASI

12.1. Tezler, Tezsiz yüksek lisans projeleri, bitirme projeleri ve seminer ödevleri başarı ile sunulduğunda/savunulduğunda, Araştırma Projeleri ise sonuçlandırıldığında tamamlanmış sayılır.
12.2. Araştırmalar varsa diğer çalışmalarla beraber hem yazılı metin hem de CD/flash bellek olarak, Yürütücü ve varsa Baş-Araştırmacı tarafından Belediyeye sunulur.
12.3. Araştırma Projelerinde Belediye Sonuç Raporunu yeterli görmezse, Yürütücüden düzeltme talep edebilir. Yürütücünün ve Araştırmacının verilen süre içinde Raporu düzeltip tekrar sunması gerekir.
12.4. Sonuçlandırılan projeler Belediye tarafından ayrıca, Üniversiteye bildirilir.

Sohbeti Başlat
1
Merhaba Nasıl Yardımcı Olabilirim ?
Merhabalar
Nasıl Yardımcı Olabilirim ?