Kategoriler
Belediye Meclisi

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ HİZMET YÖNERGESİ

T.C.

ALACA BELEDİYESİ

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ HİZMET YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

                                           Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-  Bu yönergenin amacı; Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün kuruluş, görev ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, kıyafetlerini, sosyal haklarını, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-  Bu yönerge, Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü teşkilatını kapsar.

Dayanak

Madde 3-  Bu yönerge, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 52. maddesi ve 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’de İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 48. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-  Bu Yönergenin uygulanmasında;

 1. Belediye: Alaca Belediyesini,
 2. Başkanlık: Alaca Belediye Başkanlığı’nı
 3. Meclis: Alaca Belediye Meclisi’ni,
 4. Üst Yönetici: Alaca Belediye Başkanı ve Yardımcısını,
 5. Üst amir: İtfaiye teşkilatı içerisinde bir üst rütbeyi;
 6. Personel: Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Personelini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Çalışma Düzeni

Kuruluş

Madde 5- (1) Belediye itfaiye teşkilatı; 29.11.2005 tarihli ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde belediye meclisi kararı ile kurulur. İtfaiye biriminin kurulmasında kaynakların etkili ve verimli kullanılması, itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.

(2) Birimin kurulmasında, Alaca Belediyesinin sorumluluk alanı içindeki nüfus, fiziki ve coğrafi yapı, yangın ve diğer afetlere hassasiyet, gelişme potansiyeli ve kendi yöresine ait diğer özellikler dikkate alınır.

Görevleri

Madde 6-  Belediye itfaiye yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince Alaca İtfaiye Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 1. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
 2. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek, arazide su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
 3. Su baskınlarına müdahale etmek,
 4. Doğal afetler ve olağan üstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
 5. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
 6. 05/06/1964 tarih ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
 7. Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
 8. Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
 9. Belediye sınırları dışındaki olaylara Belediye Başkanından alınacak izinle müdahale etmek,
 10. Belediye sınırları içerisinde bacaları belediye Meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
 11. Talep edilmesi halinde orman yangınlarına katılmak.
 12. İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolarının yerini tespit etmek,
 13. İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın ön gördüğü izin ve ruhsatları vermek.
 14. Susuz semtlere istenildiğinde su dağıtmak,
 15. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararlarını uygulamak. Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak,

Çalışma Düzeni

Madde 7- (1) İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 24 saat esasına göre kesintisiz olarak yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma saatleri vardiyalar şeklinde düzenlenir. Mevsim şartları ve itfaiye olaylarının ve yörenin özellikleri dikkate alınarak çalışma saatleri; (12 saat iş -12 saat istirahat), (12 saat iş – 24 saat istirahat) veya (24 saat iş – 48 saat istirahat) olarak uygulanabilir. Bütçe kanunu hükümlerine göre fazla mesaileri ödenir.

(2) Personel yetersizliği nedeniyle itfaiye hizmetlerinin aksamaması için iş kanunu hükümlerine göre işçi çalıştırılabilir. İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan işçi personele, toplu iş sözleşmesi hükümleri dahilinde ve kanunlar çerçevesinde fazla çalışma ücreti ödenir.

(3) Doğal afet ve olağanüstü vb. durumlar ile İtfaiye Müdürlüğünün görevleri arasında sayılan diğer hizmetlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulması halinde görev dışında bulunan diğer personel itfaiye müdürlüğü tarafından göreve çağrılır. Çağrıldığı halde mazeretsiz olarak göreve gelmeyen personel hakkında yasal işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kadro ve Ünvanlar

Kadro ve Ünvanlar

Madde 8-  Alaca Belediyesi İtfaiye teşkilatı personel kadro ve ünvanları, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre; İtfaiye Müdürü, İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu, ve İtfaiye Eri kadroları ile diğer kadrolardan oluşur.

Yangın Personeli

Madde 9- Belediye İtfaiye teşkilatında çalışan şoför, itfaiye eri, itfaiye çavuşu, itfaiye amiri, itfaiye müdürü yangın personelidir. Bu personel, bizzat yangın yerinde bulunmak ve yangına müdahale etmekle sorumlu ve görevlidir. İhtiyaç duyulması halinde itfaiye teşkilatı bünyesinde çalışan diğer personel de yangın ve diğer afetlerde itfaiye hizmetlerinde görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İtfaiye Personelinin Görevleri

İtfaiye Müdürü’nün Görevleri

Madde 10-  (1) Alaca Belediyesi İtfaiye Teşkilatında en üst amir İtfaiye Müdürüdür ve İtfaiye Yönetmeliğinde sayılan görevlere ilaveten başlıca görevleri şunlardır:

 1. İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 2. İtfaiye personelinin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,
 3. Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını sağlamak ve istihdam edilen personelin görev dağılımını yapmak,
 4. Emrindeki personelin yıllık izinlerini hizmeti aksatmayacak şekilde düzenlemek,
 5. Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak,
 6. İtfaiye personeli alımında sınav komisyon üyeliği yapmak,
 7. Motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,
 8. Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,
 9. Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000 ölçekli şehir haritası üzerine işlemek,
 10. İtfaiye Yönetmeliği Eki’nde yer alan Örnek-1’e göre günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek,
 11. İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,
 12. Binaların Yangından Korunması hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek,
 13. İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak,
 14. Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşları ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve işbirliğini sağlamak, talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,
 15. Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek,
 16. İtfaiye Yönetmeliği Ek’inde yer alan örnak-2’ye göre yangın ihbar formunun doldurulmasını sağlamak,
 17. İtfaiye Yönetmeliği Ek’inde yer alan Örnek-3’e göre yangın raporunun düzenlenmesini sağlamak,
 18. Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

İtfaiye Amirinin Görevleri

Madde 11- İtfaiye teşkilatında hiyerarşik olarak yer alan herkes İtfaiye Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. İtfaiye Amiri kendilerine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber ayrıca personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından İtfaiye Müdürüne karşı sorumludur. Gruplar arası koordinasyonun sağlanmasından. İtfaiye Ayrıca bu Yönergenin 6. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden yetkili ve sorumludurlar.

İtfaiye Çavuşunun Görevleri

Madde 12- İtfaiye çavuşu İtfaiye Amirine bağlı olarak görev yapar. Yangın personeli arasında iş bölümü eğitim ve denetim görevi yapar. Araç ve gereçlerin bakımını, temizliğini ve kullanılmaya hazır bulundurulmasını sağlar. Yangın yerindeki düzen ve çalışmalardan, malzemelerin toplanmasından birinci derecede sorumludur. Üst amirin bulunmadığı durumlarda olay yeri amiri olarak görev yapar, söndürme ve kurtarma çalışmalarını yönetir. Verilen diğer görevleri yapar. Ayrıca belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. Maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden hiyerarşik olarak yetkili ve sorumludur.

İtfaiye Erinin Görevleri

Madde 13-Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde belirtilen;yangına müdahale, araç kullanma, ilk yardım, su baskını,arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve teknik kurtarma görevlerini yerine getirir. İtfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç veteçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemler ile üst amirinin verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu üst amirlerine karşı sorumludur. Verilen diğer görevleri yapar.

Şoför ’ün Görevleri

Madde 14-Şoför, Yangın ve afet yerine en kısa sürede ulaşılmasını sağlayan personeli ifade eder. İtfaiye araçlarının bakım ve temizliğinden birinci derecede sorumludur. Araçların günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakımlarını düzenli olarak takip eder. Araçlarda oluşan arızaları zamanında üst amirlerine iletir.

Diğer Personel

Madde 15– İtfaiye teşkilatında, hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ve destekolmak üzere norm kadroya uygun olarak, itfaiye yangın personeli dışında personel çalıştırılabilir.

Çalışmalarda İşbirliği ve Uyum

Madde 16-  İtfaiye teşkilatının faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla  sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Atama ve Özel Şartlar

İtfaiye Erliğine Atanma Şartları

Madde 17– İtfaiye Erliğine atanmak için 657 sayılı Kanunun 48. Maddesindeki genel şartların yanı sıra:

 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 2. Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik fobisi gibi İtfaiye teşkilatlarının çalışma şartlarına uygun olduklarını,tam teşekküllü bir hastaneden aldıkları raporla belirlemek,
 3. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m, kadınlarda en az 1.60 m. Boyunda olmak ve boyun 1 m’den fazla olan kısım ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak,
 4. C veya E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Yüksekokul mezunlarında B sınıfı sürücü belgesi olması yeterlidir).
 5. Meslek Yüksekokullarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı ile Meslek Lisesi ve Teknik Lise mezunu olmak tercih nedenidir.
 6. 25 yaşını doldurmamış olacak.

 Sınav

Madde 18- (1) İlk defa itfaiye eri kadrolarına atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’ na girmeleri ve sınav komisyonunca belirlenecek taban puanı almaları şarttır. Bunlar 657 Sayılı Devlet memurları kanunu ve  18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak atanırlar.

Atama Sırasında İstenecek Belgeler

Madde 19-(1) İlk defa itfaiye eri kadrolarına atanacaklardan;

a) Nüfus cüzdanı veya ilgili Kurumca onaylı sureti,

b) Diploma veya ilgili Kurumca onaylı sureti,

c) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,

ç) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan

e) En az C veya E Sürücü belgesi aslı ve fotokopisi,

f) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olduğunu gösterir tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu, İstenir.

Başka Memurluklardan Naklen Geçiş

Madde 20 – (1) Herhangi bir resmi kuruluştan veya belediyenin diğer hizmet birimlerinde asıl memur iken, belediye itfaiye erliğine geçmek isteyenler; 30 yaşını aşmamaları, 17 inci maddedeki şartları taşımaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyularak itfaiye erliğine atanabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Görevde Yükselme Esasları

Görevde Yükselme Şartları

Madde 21- Bu Yönergenin 8 inci maddesinde sayılan unvanlardan İtfaiye Müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

 1. a) Kadro durumu elverişli olmak kaydıyla İtfaiye Amirliğine Atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl itfaiye çavuşu olarak çalışmış olmak,

3) Yüksek öğrenim mezunu olanların 1–4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

4) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

6) Kadro durumu elverişli olmak,

 1. b) Kadro durumu elverişli olmak kaydıyla İtfaiye Çavuşluğuna Atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olması,

2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl itfaiye eri olarak çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirler. Bu sürelerin en az iki yılının itfaiye teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, görevde yükselmeyle ilgili ilanlara yeterli sayıda başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Denetim, Spor ve Tesisler, Kıyafet ve Koruyucu Teçhizat

Yönetici Personelin Eğitimi

Madde 22- İtfaiye teşkilatı yönetici personelinin temel eğitimleri İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonundahazırlanacak programlar çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği, yurt içi ve yurt dışında eğitim merkezi bulunan itfaiye teşkilatları veya üniversitelerin ilgili bölümleri ile bu konuda kurulmuş sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.

Hizmet içi eğitim

Madde 23-  Personelin hizmet içi eğitimi aşağıdaki şekilde yapılır.

 1. Söndürücü cihazlar, söndürme ve kurtarma usulleri, ilk yardım, yangın yerinde araştırma ve inceleme, yangının keşfi, sabotaj ve kundakçılık ile sevk ve idare hususlarında eğitim alabilmeleri için itfaiye yıllık, aylık, haftalık, günlük nazari ve uygulamalı eğitim programları, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde yer alan Örnek-4’e göre hazırlanır ve uygulanır,
 2. Yıllık eğitim programında yer alan konular, teknolojik gelişmeler ve mahallin özellikleri de dikkate alınarak aylık, haftalık, günlük ders saatlerinde verilecek şekilde ayrı ayrı hazırlanır ve eğitim programı dosyasında muhafaza edilir,
 3. İtfaiye teşkilatı personelinin temel ve teknik eğitimlerinde, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, yurt içi ve yurt dışında eğitim merkezi bulunan itfaiye teşkilatları veya üniversitelerin ilgili bölümleri ile bu konuda kurulmuş sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir,
 4. Halkı yangına karşı bilinçlendirmek; yangın ve diğer olaylar hakkında bilgilendirmek için basın, yayın ve iletişim araçlarından yararlanılır.

Denetim

Madde 24- İtfaiye teşkilatı ve personelinin çalışmaları, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde yer alan Örnek-5 İtfaiye Hizmetleri Denetleme Forumu’na göre denetlenir. Bu denetleme; Sivil Savunma Genel Müdürlüğü veya bakanlık denetim elemanları, valiler, kaymakamlar ve belediye başkanı ile bunların görevlendireceği diğer personel, tarafından yapılır. Gerek görülmesi halinde düzenlenen denetleme raporları, yapılan işlemler, teklif ve önerilerle birlikte bir ay içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir.

Sportif faaliyetler

Madde 25- İtfaiye personelinin fiziki nitelikleri, hazırlanan spor programları ile desteklenir. Personele; kültür-fizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge sporları ile uygun görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır. Eğitim programları hazırlanırken haftanın en az 3 gününe ait uygulamalı ders saatlerine günün sportif çalışmasının gerektirdiği kadar süre ilave edilir. İtfaiye personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi için gerekli alan düzenlemesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri belediye tarafından temin edilir. Ayrıca bu konuda belediyenin spor ve sosyal tesislerinden yararlanılır. İtfaiye teşkilatına yurt içi ve yurt dışında düzenlenen spor etkinliklerine ve itfaiye spor müsabakalarına katılma imkânı sağlanır. Bu hakve imkânlardan gönüllü itfaiyeciler de yararlandırılabilir.

Tesisler

Madde 26- İtfaiye personelinin hizmet binası, depo, bakım ve onarım üniteleri,garajı ve diğer yerleşim birimleri hizmet gereklerine uygun olarak projelendirilir ve tesis edilir. Projelendirme sırasında itfaiye personelinin sportif çalışmaları için gerekli düzenlemeler öncelikli olarak dikkate alınır.

Personel kıyafeti

Madde 27- İtfaiye personeli resmi kıyafet giymekle yükümlüdür. Personelin resmi kıyafet giderleri; yazlık, kışlık, harici elbise ve kişisel koruyucu teçhizat da dahil olmak üzere ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı Kanunun 211 inci maddesi esas alınarak belediye tarafından karşılanır. Yazlık ve kışlık elbise her yıl, tören elbisesi ise iki yılda bir verilir. İtfaiye personelinin kıyafeti ve rütbe işaretleri, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde yer alan Örnek-6’da gösterilmiştir.

Kişisel koruyucu teçhizat

Madde 28- İtfaiye personeline 22 ınci maddede belirtilen kıyafetlerinin yanındagünün teknolojisine ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya Avrupa Normları (EN) standartlarına uygun olarak yangın, sel, çığ, nükleer, biyolojik, kimyasal ve benzeri tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafet de verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Personelin Sosyal Hakları ve Disiplin Cezaları

Yemek

Madde 29-  24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 3; 12 saat iş, 24 saat istirahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 2, 12 saatten az çalışan itfaiye personeline 1 öğün yemek verilir. Yiyecek giderleri 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi esas alınarak belediyece karşılanır.

İzin Hakkı

Madde 30– İtfaiye personelinin izinleri, teşkilatın yangınla mücadele gücünü aksatmamak kaydı ile 657 sayılı Kanun hükümlerine göre verilir.

Ödüllendirme

Madde 31- Görevlerinde üstün başarı ve yararlılık gösteren itfaiye personeline, başarı ve yararlılığının derecesine göre yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak ödül verilebilir.

Sağlık taraması

Madde 32– İtfaiye teşkilatında çalışan yangın personeli, yılda bir kez sağlık taramasından geçirilir.

Disiplin cezaları

Madde 33- (1) İtfaiye personeline uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

 1. Uyarma,
 2. Kınama,
 3. Aylıktan kesme,
 4. Kademe ilerlemesinin durdurulması,
 5. Meslekten çıkarma,
 6. Devlet memurluğundan çıkarma.

(2) Meslekten çıkarma cezası dışında verilecek disiplin cezalarında, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:

 1. Amir ya da üstlerinin itfaiye hizmetlerine yönelik icraatına karşı çıkmak ve görev yapılmasını engellemek, toplu hale dönüştürerek bu eyleme katılmak, katılmayı tahrik veya teşvik etmek,
 2. Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, irtikâp, rüşvet, zimmet, ihtilas, ırza tecavüz, sahtecilik ve kalpazanlık suçlarını işlemek,
 3. Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek,
 4. Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak,
 5. Uyuşturucu madde kullanmak, göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki kullanmak yahut kullanılmasına göz yummak,
 6. Kasıtlı olarak telsiz haberleşmesini engellemek.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Araç, Teçhizat ve Malzeme

Araç

Madde 34- (1)  Alaca Belediyesi İtfaiye teşkilatının asgari araç sayısı, ilgili TSE veya EN standartlarına uygun olarak Yönetmelikte belirtildiği üzere temin edilecektir.

.

(2) İtfaiye araçları cins ve nitelik yönünden, teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirilir ve yenilenir.

Teçhizat ve malzemelerin

Madde 35- İtfaiye teşkilatında kullanılacak teçhizat ve malzemelerin cins, miktar ve nitelikleri hizmet gereklerine göre teknolojik gelişmelere uygun olarak tespit edilir.

2) Teçhizat ve malzemelerin temininde TSE ve EN standartlarına uyulur.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kimlik belgesi

Madde 36- Her itfaiye memuruna Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde yer alan örneğe uygun bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde memurun adı, soyadı, görev yaptığıbelediyenin ismi, sicil numarası, unvanı, kan grubu ve nüfus bilgileri yer alır. Kimlik belgesini Belediye Başkanı, yetki vermesi halinde ilgili belediye başkan yardımcısı veya itfaiye müdürüimzalar. Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik belgesine işlenir. Her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılan itfaiye memuru kimliğini Belediye Başkanlığına teslim eder.

 Gönüllü itfaiyecilik

Madde 37- İtfaiye hizmetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulan yerlerde 9.10.2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre gönüllü itfaiye teşkilleri kurulabilir.

Kazanılmış Hakların Saklılığı

MADDE 38 – (1) Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında bulunan görevlere ilgili mevzuata göre atanmışolan itfaiye personelinin kazanılmış hakları saklıdır.

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan madde ve hükümler için 21 Ekim 2006 tarih ve 26326sayılı “ Belediye İtfaiye Yönetmeliği” madde ve hükümleri geçerlidir.

Yönerge

Madde 40- Bu Yönerge Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 48. Maddesine göre hazırlanmıştır.

Yürürlük

Madde 41- Bu yönerge Alaca Belediye Meclisinin onay tarihinden itibaren ve Belediye web sayfasında yayınlanmasıyla yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 42-  Bu yönergeyi Alaca Belediye Başkanı adına İtfaiye Müdürü yürütür.